minj
Lokality


Ústecký kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie minerálů podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii minerálu nebo na název lokality.
ahnikov
   Lokalita s výskytem zajímavých minerálů pro Ústecký kraj jako chalcedonu či chryzotilu.

Možnosti sběru: Dobré


blahunov
   Menší ložisko fluoritu s výskytem fluoritu, barytu a křemenných hmot.

Možnosti sběru: Dobré


brna
   Jediná lokalita s běžnými nálezy minerálu zeolitové skupiny harmotomu společně se zelenými tabulkami chloritu a dalšími minerály.

Možnosti sběru: Dobré


cinovec
   Rudní revír Krušných hor s výskytem především Sn-W-Li mineralizace.

Možnosti sběru: Problematické (rekultivovaná lokalita)


dobrna
   Výchozy vulkanických hornin - tefritů s krásnými ukázkami zeolitů (natrolit, phillipsit, thomsonit, gismondin,...)

Možnosti sběru: Horší (zašlá lokalita)


dobrcice
   Zbytek stěny s vypálenými jíly a porcelanity v bývalé  porcelanitovně u Mostu.

Možnosti sběru: Dobrézalezly
   Lokalita zeolitů, především fakolitu (odrůda chabazitu) v četných dutinách vulkanické brekcie.

Možnosti sběru: Dobré


dremcice
   Lokalita rozsypů s těžkými minerály jako olivín, ilmenit, korund, zirkon a především pyrop (český granát).

Možnosti sběru: Horší (velká přerýžovanost)


halze
   Středověké pinkoviště po těžbě železných rud, které je dnes lokalitou hezkých ametystů.

Možnosti sběru: Dobré


horenec
   Legendární lokalita nejhezších českých aragonitů.

Možnosti sběru: Horší (chráněná lokalita, ale sběr na polich)


hradiste
   Fluoritové ložisko s výskytem fluoritu a krásných ukázek lebníků hematitu.

Možnosti sběru: Horší (částečná rekultivace haldy)


jenikov
   Ložisko křemence těžené koncem minulého století s nadložními vrstvami křídových slínovců. Výskyt barytu, pyritu, kalcitu a turónských mořských zkamenělin.

Možnosti sběru: Problematické (zatápění lomu)


kovarska
   Halda po těžbě fluoritu s nálezy fluoritu, barytu, křemene a dalších minerálů.

Možnosti sběru: Dobré


knottl
   Historický rudní revír v Krupce. Těžená především Sn a Mo mineralizace + živec. 

Možnosti sběru: Dobré


preiselberk
   Historické ložisko cínu těžené také v polovině 20. století.

Možnosti sběru: Horší


vrchoslav
   Významné fluoritové ložisko těžené v letech 1953 - 1969. Po ukončení těžby geologický průzkum. Nálezy fluoritů, křemenů a barytů.

Možnosti sběru: Problematické (nebezpečná lokalita)


lukas
   Povrchový výchoz křemenné žíly s drůzovými dutinami křemene.

Možnosti sběru: Horší (velmi překopáno)


libochovany
   Nečinný čedičový lom s ukončenou težbou. Výrazné zastoupení pyroklastik. Nálezy drůzových dutin kalcitů, krystalů augitu a hlíz opálu.

Možnosti sběru: Dobré (ale probíhá rekultivace)


porta
   Oblast se starými zaniklými lomy těžící horniny krušnohorského krystalinika, které zde vystupuje na povrch mezi vrchy Českého středohoří. Nálezy muskovitů a vzácně skorylů.

Možnosti sběru: Dobré


loucna
   Klasická lokalita pseudomorfóz živců po krystalech leucitu v terciérních vulknických horninách.

Možnosti sběru: Dobré (lokalita v roce 2016 nejspíš zanikne)


lukov
   Stará lokalita krystalů čedičového amfibolu a augitu v tufech a čedičích.

Možnosti sběru: Dobré


marianka
   Činný znělcový lom známý častým výskytem dutin zeolitů, převážně natrolitu a apofylitu. 

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


moldava
   Naše největší ložisko fluoritu těžené v letech 1957 - 1994. Dodnes zásoby 1,5 milionu tun fluoritu. V povrchovém výchozu nálezy fluoritu, barytu a křemene.

Možnosti sběru: Postačující (zbytky žíloviny ve výchozu)


mytinka
   Skarnové ložisko železných rud těžené ve středověku s nálezy hezkých ukázek epidotu, ortoklasu, aktinolitu a dalších.

Možnosti sběru: Dobré


mytinka
   Malý povrchový výchoz křemenných žil s ametystem uprostřed lesů.

Možnosti sběru: Dobré


folknare
   Výchozy augitického bazaltu ve starém lomu na Pustém vrchu s četnými dutinami zeolitů, především thomsonitu a philipsitu.

Možnosti sběru: Dobré


rokle
   Výchozy pyroklastik a tefritů odkryté nedávným sesuvem, na které jsou vázány dutiny se zeolity a kalcity.

Možnosti sběru: Dobré (sběr pouze mimo chráněné území)


roztoky
   Starý rudní revír s těžbou stříbronosného galenitu, ze kterého se získávalo stříbro. Dnes nálezy rudních minerálů (galenit, sfalerit,...) na haldě štoly Anna a kalcitu pod stejnou haldou ve výchozech vulkanických hornin.

Možnosti sběru: Dobré


rytinasouteska
   Stará paleontologická lokalita terciérní fauny a flóry v jejímž okolí jsou dvě další lokality (Jezuitská rokle a Matrý). Nálezy vázané na bitumenózní břidlice a slojky uhlí.
   Mineralogicky nadějná lokalita s výskytem zeolitů a vyrostlic olivínu v čediči.

Možnosti sběru: Dobré


repcice
   Stará lokalita s výchozy tefritů na drobném vrchu obnaženém několika lomy. Nálezy kvalitních ukázek chabazitu a další zeolitů.

Možnosti sběru: Problematické (špatné vztahy s vlastníkem)


soutesky
   Stará zeolitová lokalita v lomu s těžbou čediče. Nálezy analcimu, phillipsitu, mezolitu, dalších zeolitů a kalcitu. Předvším však krásné ukázky natrolitu.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


strekovosada
   Nová mineralogická loklaita zeolitů. Bohužel sběratelsky nepříliž atraktivní nálezy natrolitu, kalcitu, analcimu a dalších.

Možnosti sběru: Dobré (obtížně schůdný terén)


velkebrezno
   V okolí obce Velké Březno se nachází hned několik mineralogických lokalit s nálezy zeolitů, především analcimu a thomsonitu. Nadějná mineralogická lokalita.

Možnosti sběru: Dobré (u Vítova problémy s chataři)


zezice
   Lokalita vzácného zeolitu - levynu v největších evropských ukázkách (až 5 mm tabulky).

Možnosti sběru: Horší (nálezy jsou zde o velkém štěstí)
Jakub Mysliveček ©