minj
Lokality


Databáze minerálů
  


Plagioklas
(členy Albit a Anortit)      Skupina živců je po klasifikační stránce poměrně komplikovaná. Český název živce je odvozen od jejich vlastnosti při rozpadu uvolňovat látky důležité pro růst a vývoj rostlin do půdy (především draslík). Obecně živce dělíme na 3 základní skupiny a to draselné živce (alkalické či K-živce), sodno-vápenaté živce (plagioklasy) a draselno-barnaté živce. První dvě skupiny jsou hojné, draselno-barnaté živce jsou vzácné. Text níže se bude věnovat sodno-vápenatým živcům, tedy dvěma členům této skupiny a to albitu a anortitu. V tabulce fyzikálních a chemických vlastností je uveden pouze nejběžnější albit. Typické využití plagioklasů je ve sklářském a keramickém průmyslu. Jejich barevné variety pak pro šperkařské či dekorační účely.

   Plagioklas je označení pro řadu živců mezi albitem (Na člen) a anortitem (Ca člen). Tyto členy mají plnou mísitelnost a petrologové často pojmenovávají i přechodné členy, které mají však z mineralogického hlediska pouze statut variet. Jsou jimi sodíkem bohatší oligoklas a andezín a vápníkem bohatší labradorit a bytownit. Všechny tyto členy mají však jedno společné, a tím je triklinická krystalová soustava. Členy albit a anortit jsou tedy koncové členy a další členy se nachází ve svém složení někde mezi nimi (mají tedy sodík a vápník v různých poměrech vůči sobě). Jelikož se tento chemismus často mění i v rámci jednoho krystalu, je poměrně obtížné najít krystaly čistě jednoho složení. Proto si zde popíšeme pouze poměrně hojný albit a poměrně vzácný anortit var. labradorit.

   Albit NaAlSi3O8 vytváří drobnější tabulkovité krystaly, méně často dvojčatné srůsty podle albitového, periklínového a karlovarského zákona. Jeho barva je povětšinou bílá, bezbarvá či s nádechem do žluté až světle zelené barvy. Typicky se s ním lze setkat v pegmatitech a acidních (kyselých) magmatických horninách, respektive v některých granitech (žulách), syenitech a trachytech.

   Labradorit (Ca,Na)AlSi3O8 (poměr Na:Ca je 50:50 až 30:70, tedy s převažující anortitovou složkou) vytváří povětšinou masivní štěpné agregáty a jen velmi vzácně drobné tabulkovité krystalky. Opět může vzácně dvojčatit a to podle albitového a karlovarského zákona. Jeho barva je nejčastěji tmavě šedá až modrošedá a vyznačuje se výrazným modrým až modrozeleným pleochroismem zejména na plochách báze. Je poměrně běžnou součástí některých mafických (tmavých) magmatických hornin bazického složení, především gaber, noritů, anortozitů, dioritů a některých bazaltů (čedičů). Vzácněji se s ním lze setkat v rámci metamorfovaných hornin v některých krystalických břidlicích.

   V České republice se s albitem setkáme v pegmatitech, greisenech a albinizovaných granitech, kde často vytváří dokonale omezené krystaly v jejich dutinách a v základní hmotě. Není výjimkou, že v dutinách pegmatitů může vytvářet krystaly až kolem 10 cm velké. Typickými lokalitami pegmatitů jsou Ruprechtice u Liberce, Dolní Bory, Cyrilov, Bobrůvka apod. Jeho lupenité agregáty zvané cleavelandit jsou popisovány z např. pegmatitů na Písecku a Nové Vsi u Křemže. Velmi jemnozrné (tzv. cukrové) agregáty lze najít v Maršíkově v Jeseníkách. V rámci ložisek prošlých greisenizací a to například v Horním Slavkově, kde vytváří drobné krystaly na křemenných žilách. Známé jsou také jeho kvalitní sběratelské ukázky z žil alpského typu na lokalitách Markovice u Čáslavi, Krásné u Šumperka či na Sobotínsku. Na rozdíl od albitu je labradorit u nás poměrně vzácný. Setkat se s ním lze v mafických plutonitech na lokalitách Orlovice, Chvalšice u Českého Krumlova, Vlčice u Javorníku či z andezitu u Nezdic.

   V ústeckém kraji se s albitem a labradoritem setkáme na dvou lokalitách, kde je čistě horninotvorný. Albit je popisován z tzv. albit-cinvalditického granitu, který se vyskytuje v elevaci mezi Krupkou a Cínovcem. Labradorit má popisován jen jediný zajímavý výskyt, a to v bazaltoidech na Střižovickém vrchu v Ústí nad Labem. U plagioklasů obecně lze říci, že se jedná o velmi běžné horninotvorné minerály, které však nejsou typickým materiálem v hledáčku sběratelů a díky tomu nejsou jejich výskyty tolik popisovány.


Chemický vzorec NaAlSi3O8
Minerální skupina Křemičitany, skupina živců
Krystalová soustava Triklinická
Štěpnost Dokonalá
Lom Lasturnatý až nerovný
Lesk Skelný, na štěpných plochách perleťový
Vryp Bílý
Tvrdost 6-6,5
Hustota 2,60-2,76
Charakteristika Typicky světlé krystaly v dutinách pegmatitů. Labradorit výrazný modrý pleochroismus.
Hojnost výskytu v ČR Hojný


albit
Krystal albitu v paragenezi se záhnědou
(Bobrůvka).
Velikost vzorku 59 mm.
albit
Krystal albitu
(okolí Horních Borů).
Velikost vzorku 39 mm.
albit
Albit s muskovitem
(Strážek).
Velikost vzorku 57 mm.
Jakub Mysliveček ©