minj
Lokality


Kamenolom Svržno
(den konání 9.9. 2015, 14.9. 2015)

lokalita
Aktuální stav horní části lomu.


   V průběhu geologického mapování 1:25000 jsem se dostal do lomu Svržno u Domažlic. Kamenolom je situován v tělese amfibolitu patřící k Domažlickému krystalinickému komplexu (DCC) a upadajícím směrem k JV. Mineralizace je v lomu vázána na křemenné žíly pronikají amfibolity.
   My jsme lom navštívili dvakrát a přestože jsme především mapovali a měřili různé strukturní prvky, tak jsem si samozřejmě našel čas a podíval se po místních minerálech.
granat
 Granátová čočka v amfibolitu.


Krystaly kalcitu pokryté neznámým povlakem (Svržno - lom).
Velikost vzorku 136 mm.
   První den jsme strávili většinu času na nejnižší 8. etáži, kde kromě žíly metapegmatitu s poměrně silně korodovanými granáty do 3 mm narazili na drobné měděné zrudnění v podobě jasně zeleného chryzokolu v okolí chalkopyritu.
   Na 4. etáži jsme poté nalezli mineralogicky zajímavá místa a to balvany s krystaly kalcitu povlečenými nejspíše limonitem. Častými nálezy byly také drobné krychličky pyritu do 2 mm narůstajícími na drůzy krystalů kalcitu. Našli jsme též masivní chalkopyrit a pěknou ukázku krystalu zoisitu.
   Poté jsme se ještě přesunuli ke štole č. 1 SV od lomu, kde se dříve těžili polymetalické rudy, ale dnes jsou tyto štoly zatopené.


   Při druhé návštěvě jsme opět zamířili na 4. etáž, ktěrá je v současné době asi nejlepším místem ke sběru místních minerálů a navíc je zde připravený odstřel. Ihned při příchodu jsme nalezli velký balvan amfibolitu s plochou krystalů kalcitu. Většina však byla poničena a tak jsem vybouhal pouze několik ukázek málo poničených drůzek včetně jedné s krystalky pyritu. Samozřejmě jsme narazili též na krystaly zoisitu a zaujaly nás také granátické polohy zarostlé přímo v amfibolitu. Nic zajímavějšího se poté již nenašlo. Lom se zdá být zajímavou a především produktivní mineralogickou lokalitou. 
pyrit
Krychličky pyritu na puklině amfibolitu (Svržno - lom).
Velikost vzorku 106 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Chalkopyrit s chryzokolem
FOTO 2Pyrit na amfibolitu
FOTO 3
Pyrit na drúze kalcitu
FOTO 4Drúza kalcitu
FOTO 5 = Zoisit v křemeni
FOTO 6Zoisit v křemeni
FOTO 7Krystaly kalcitu pokryté neznámým povlakem
FOTO 8 = Krychličky pyritu na puklině amfibolitu
Jakub Mysliveček ©