minj
Lokality


Články:  4. Vzácnější minerály zeolitové skupiny Českého středohoří


Úvod:

   V tomto článku navazující na předchozí článek s tématem „Běžné zeolity Českého středohoří“ si představíme minerály zeolitové skupiny, které se v Českém středohoří nacházejí spíše vzácněji na několika málo lokalitách. Bude se jednat o tyto minerály: cowlesit, erionit, gismondin, gmelinit, gossanit, harmotom, levyn, mesolit a offretit.


Jednotlivé minerály:


cowlesit
Krásná ukázka polokoule vzácného cowlesitu (Česká Kamenice).
Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
   První a zároveň zřejmě nejvzácnějším zástupcem minerálů zeolitové skupiny v Českém středohoří , které si uvedeme je nedávno popsaný Cowlesit (Ca[AlSi3]O10 * 4H2O). Ten se byl koncem roku 2014 popsán z lokality Hackenberg u České Kamenice, kde tvoří čiré až bílé radiální útvary pro zeolity typické o velikosti až 10 mm! Jedná se tedy o největší ukázky tohoto vzácného minerálu na světě.
 

   Dalším vzácným zástupcem zeolitů, který si uvedeme je Erionit ([K2,Na2,Ca]2Al4Si14O36 * 15H2O). Erionit tvoří opět charakteristické radiální útvary o velikosti do 5 mm povětšinou žluté, oranžové až nazelenalé barvy. Jeho krásné polokoule se vyskytují či spíše se vyskytovaly na lokalitě Vrbička, která se dnes zaváží komunálním odpadem. Nověji je opět popsán z lokality Hackenberg u České Kamenice a z Michlova vrchu u Krásné Lípy.

Poznámka: Krátce po zveřejnění článku jsem byl informován, že polokoule z Vrbičky dříve považované za erionit jsou ve skutečnosti offretit. Proto zde nenajdete žádnou fotografii erionitu, ale pouze offretinů (který je popsán níže) z této lokality.
erionit
Typický radiální útvar zeolitů, zde tvořený offretitem (Vrbička).
Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.


erionit
Offretit (Vrbička).
Šířka záběru 6 mm.

Foto Petr Fuchs ©.
erionit
Dutina s polokoulemi offretitu (Vrbička). Šířka záběru 20 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
erionit
Dutina s polokoulemi offretitu (Vrbička). Šířka záběru 12 mm.
Foto Petr Fuchs ©.gismondin
Krystaly gismondinu mají tvar trojboképyramidy (Dobrná u Děčína). Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
   Gismondin (Ca2[Si4Al4]O16 * 8H2O) tvoří jednoklonné krystaly tvaru tříboké pyramidy povětšinou bílé, růžové, vzácněji čiré barvy o velikosti do 3 mm. Především díky své malé velikosti je pro sběratele často téměř neviditelný. Jeho typické ukázky pocházejí z tefritů a bazaltů lokality Dobranka u Dobrné, kde tvoří i 3 mm velké krystaly bílé barvy a je částo doprovázen drobnokrystalickým analcimem. Zajímavostí je, že kromě analcimu se v dutinách s krystaly gismondinu téměř nikdy nenachází jiné zeolity. Jeho druhou lokalitou, kde je jeho výskyt trochu běžnější je Pustý vrch u Folknářů, kde v dutinách bazaltu vytváří maximálně 2 mm velké krystaly bílé barvy.


gismondin
Dutina s xx gismondinu a kalcitu (Folknáře 2015).
Velikost xx 1 mm.
gismondin
Krásná ukázka xx gismondinu v dutině (Folknáře 2015).
Velikost xx 1 mm.
gismondin
Dutina s růžovými krystaly gismondinu (Dobrná u Děčína). Šířka záběru 15 mm.
Foto Petr Fuchs ©.   Gmelinit ([Na2,Ca]Al2Si4O12 * 6H2O) je dalším poměrně estetickým zeolitem, který se v Českém středohoří vyskytuje, avšak jeho hojnější výskyt je znám pouze z lokality Dobranka u Dobrné. Zde v dutinách místního tefritu vytváří v paragenezi s ostatními zeolity, především phillipsitem a analcimem krásné hexagonální krystaly oranžové, žluté a červené barvy o velikosti do 3 mm. Vzácně se najde i čirý, ale je makroskopicky špatně rozeznatelný od analcimu.
   gmelinit
Dokonalý krystal gmelinitu (Dobrná u Děčína). Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.gmelinit
Červený krystal gmelinitu s krystalem analcimu (Dobrná u Děčína). Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.

gmelinit
Krystaly gmelinitu s analcimem (Dobrná u Děčína).
Šířka záběru 3 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
gmelinit
Hojné krystaly gmelinitu s analcimy a phillipsity (Dobrná u Děčína). Šířka záběru 15 mm.
Foto Petr Fuchs ©.   Další minerál je Gonardit neboli metathomsonit (Na5Ca2[Al9Si11O40] * 15H2O). Ten sice patří pod zeolit thomsonit, ale díky vyššímu obsahu sodíku ho budeme počítat jako jednotlivý minerál podobně jako fakolit řadíme pod chabazit. Tento Na-thomsonit se v Českém středohoří vyskytuje snad jen na jediné lokalitě a tou je Rytina soutěska, kde v dutinách bazaltu na pravé straně údolí tvoří až 3 mm velké sloupečkovité krystaly čiré a bílé barvy. Od klasického thomsonitu ho makroskopicky také odlišuje plochý tvar některých jeho krystalů, které vypadají jako tabulky.


gonardit
Krystaly gonarditu na analcimu
(Rytina soutěska 2015).
Šířka záběru 25 mm.


gonardit
Dutina s krystaly gonarditu
(Rytina soutěska 2015).
Šířka záběru 50 mm. harmotom
Harmotom se zeleným chloritem v dutině (Brná 2015).
Šířka dutiny 30 mm.

   Výskyt dalšího minerálu zeolitové skupiny Harmotomu (Ba2[Si12Al4]O32 * 12H2O) byl v Českém středohoří až do nedávna velmi sporadický a téměř nikdy se nejednalo o ukázky viditelné pouhým okem, či jeho výskyt nebyl na několika lokalitách novějšími výzkumy potvrzen. Koncem roku 2014 byla však popsána nová lokalita s výskytem chemicky velmi čistého harmotomu v Ústí nad Labem, městské části Brná. Harmotom se na této lokalitě vyskytuje až v 15 cm velkých dutinách s krystaly skelného lesku max. 5 mm velkými. Barva krystalů je buď čirá, bílá či zbarvená do žluta až rezava rozkladem pyritu, který se zde v dutinách s harmotomy často vyskytuje.


harmotom
Harmotom a chlorit (Brná 2015).
Šířka dutiny 43 mm.
harmotom
Harmotom s chloritem
(Brná 2015).
Šířka dutiny 34 mm.
harmotom
Hezká ukázka krystalů harmotomu se zeleným chlotitem (Brná 2015).
Šířka dutiny 61 mm.   Vzácný zeolit Levyn ([Ca,Na2,K2]Al2Si4O12 * 6H2O) je z Českého středohoří popsán z několika lokalit především v okolí České Kamenice, avšak téměř výhradně se jedná velmi malé okem sotva viditelné tabulkovité krystalky bílé barvy na které často nasedají další minerály zeolitové skupiny. Lokalitou tohoto typu je například již víše zmiňovaný vrch Hackenberg, kde na krystaly levynu sporadicky narůstá velmi vzácný cowlesit. Nejvýznamnější lokalitou levynu v Českém středohoří a zároveň i v celé Evropě je však rozlohově malá lokalita na jz. a j. svazích Farského vrchu v Žežicích u Ústí nad Labem. V menších max. 3 cm velkých dutinách místního čediče bohatého vyrostlicemi augitu tvoří levyn až 10 mm velké tabulkovité krystaly bílé barvy, někdy též čiré. Najít však ukázku tohoto minerálu je dnes velmi těžké díky vysbíranosti, jelikož není znám původní výchoz a vzorky jsou sbírány z kamenů volně vyvětralých z podloží.
levynKrystaly levynu v dutině
(Česká Kamenice).
Šířka záběru 5 mm.
Foto Petr Fuchs ©.


levyn
Dutina s hojnými krystaly levynu (Žežice u Ústí nad Labem).
Šířka záběru 10 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
levyn
Krystaly levynu v dutině vystlané analcimem (Česká Kamenice).
Šířka záběru 5 mm.
Foto Petr Fuchs ©.
levyn
Krystaly levynu v dutině s polokoulí thomsonitu
(Žežice u Ústí nad Labem).
Šířka záběru 10 mm.
Foto Petr Fuchs ©.mesolit
Mesolit (Soutěsky u Děčína 2014).
Šířka mandle 25 mm.
   Minerál Mesolit (Na2Ca2Al6Si9O30 * 8H2O) je často zaměňován za hojný natrolit díky své makroskopické podobnosti. V Českém středohoří je znám především z lokality Soutěsky u Děčína, kde v menších dutinách do 2,5 cm tvoří sněhově bílé, vzhledem téměř vláknité jehlicovité krystaly velké do 1 cm, které výhradně zaplňují celou dutinu. Na této lokalitě tvoří mesolit také spodní část některých radiálních útvarů s natrolitem, kde na základ z krystalů mesolitu náhle narůstají výrazně delší jehlice natrolitu.   Poslední vzácný minerál zeolitové skupiny, který si v zájmu Českého středohoří uvedeme je Offretit (KCaMg[Al5Si13O36] * 15H2O). Ten se opět podobně jako levyn vyskytuje v drobných ukázkách a často v paragenezi právě s levynem, jelikož se většinou vyskytují na stejných lokalitách. Offretit je známý díky svým bílým či čirým polokoulím velkým až 5 mm, které při správném nasvícení světlem vypadají jako by sami svítili. Bývá také často zbarvený do rezava oxidy železa z rozkládajícího se pyritu. Jeho lokalitami jsou například Žežice u Ústí nad Labem a opět lokality v okolí České Kamenice.

offretit
Polokoule offretitu v dutině
(České Kamenice).
Šířka záběru 4 mm.

Foto Petr Fuchs ©.
offretit
Offretit v dutině
(České Kamenice).
Šířka záběru 10 mm.

Foto Petr Fuchs ©.
offretit
Polokoule offretitu v dutině
(České Kamenice).
Šířka záběru 9 mm.

Foto Petr Fuchs ©.Závěr:

   České středohoří jakožto jeden z nejmladších geologických útvarů na našem území poskytuje i v dnešní době krásné ukázky jak běžných, tak i vzácných minerálů zeolitové skupiny a nejen jich. Je také sběratelsky velmi zajímavá oblast i v budoucnu, jelikož každý kopec, každý lávový proud a každá dutinka mohou obsahovat další pro oblast nepopsané minerály včetně minerálů zeolitové skupiny a skrývá se zde ještě mnoho lokalit, které čekají na objevení.
   Velké poděkování patří panu Petru Fuchsovi, který mi poskytl řadu krásných makrofotografií zeolitů, které byly použity v tomto článku.

   V Českém středohoří se nachází lokality dalších klasických minerálů doprovázející povrchové výlevy magmatických hornin, a které si zde na stránkách popíšeme v dalších článcích v seriálu „Mineralogické středy“ v průběhu následujících dvou týdnů. Prvním z článků, který vyjde již za týden se bude zabývat augitem a čedičovým amfibolem.

Jakub Mysliveček ©